Online kurs – trgovina ljudima

Spread the love


Online kurs – trgovina ljudima


Na portalu www.mojikursevi.com možete pohađati online kurs na temu trgovina ljudima, jedinu ovakve vrste u Srbiji.

Trgovina ljudima podrazumeva prodaju i kupovinu, tj. držanje neke osobe u cilju njene eksploatacije, kao i sve druge radnje koje mogu biti deo tog procesa (npr. prevoz, skrivanje, čuvanje i sl.). Do eksploatacije uvek dolazi i eksploatacija se uvek održava upotrebom sile, pretnje, prevarom, zloupotrebom ovlašćenja i/ili zloupotrebom teškog položaja, otmicom ili na neki drugi način.

Kada se radi o trgovini decom, nije važno koje sredstvo je upotrebljeno, tj. govorimo o trgovini ljudima iako nije bilo elemenata pretnje, prinude, zloupotrebe položaja i slično. Takođe, pristanak žrtve na eksploataciju ne menja činjenicu da se radi o trgovini ljudima i da je to krivično delo.
Kada neku osobu prodaju ili kupuju, sa ciljem da je iskoriste (eksploatišu) tako što je primoravaju na seksualne odnose i/ili bavljenje prostitucijom, prošnju, rad (uključujući rad u kući), krađu i vršenje sličnih krivičnih dela, ili brak, govorimo o trgovini ljudima.

Kako bi neku osobu iskorišćavali (eksploatisali), trgovci ljudima uvek upotrebljavaju silu, pretnje i zastrašivanje, prevare ili otmice, ili zloupotrebljavaju težak položaj u kome se ova osoba nalazi.

Cilj kursa je da se mladi ljudi informišu o problemu trgovine ljudima, da im se skrene pažnja na sve opasnosti koje ovaj problem nosi, ali i da im se ukaže na mogućnosti prevencije i načine zaštite koji im stoje na raspolaganju.

Na kursu će biti obrađene sledeće teme:

TRGOVINA  LJUDIMA

 • Šta je trgovina ljudima
 • U čemu je razlika između trgovine ljudima i krijumčarenja migranata
 • Ko su žrtve trgovine ljudima
 • Ko su trgovci ljudima
 • Koji su najčešći oblici trgovine ljudima
 • Kako ljudi postaju žrtve trgovine ljudima
 • Kako trgovci kontrolišu svoje žrtve
 • Ako trgovac žrtvi daje deo novca, da li možemo govoriti o trgovini ljudima
 • Da li je u svim slučajevima trgovine ljudima prisutno fizičko nasilje
 • Zašto žrtve trgovine ljudima ne pobegnu i ne zatraže pomoć

INDIKATORI TRGOVINE LJUDIMA

 • Indikatori trgovine ljudima
 • Deca koja su žrtve trgovine ljudima
 • Seksualna eksploatacija
 • Radna eksploatacija
 • Prosjačenje i prinuda na vršenje krivičnih dela
 • Servitut
 • Indikatori trgovine ljudima

KOJA SU TVOJA PRAVA KAO ŽRTVE TRGOVINE LJUDIMA

 • Tvoja prava

PREDRASUDE O TRGOVINI LJUDIMA